Informació i Activitats La Ciutat, escenari de vida Métodes de l'arqueologia L'arqueologia a Barcelona Històries Viscudes
joc objecte s.xxi
Butlletí
De l'Arqueologia vull saber
PUBLICACIONS
CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH
INFORMACIÓ
- Informació general
ACTIVITATS
- Activitats durant l'exposició
- Dossier professorat (pdf)
- De l'arqueologia vull saber
PUBLICACIONS
- Publicacions relacionades
SOBRE EL WEB
- Informació legal
PUBLICACIONS
ANY 2005


AGUELO, J.; HUERTAS, J. 2005. “El món de la mort entre els
segles XIII-XIX al convent de predicadors de Santa Caterina de
Barcelona”, Arqueologia Medieval, núm. 1, ACRAM, Barcelona,
pp. 56-71.

AGUELO, J.; HUERTAS, J.; PUIG, F. 2005. “El convent de Santa
Caterina de Barcelona”, Tribuna d’Arqueologia (2001-2002),
Barcelona, pp. 207-222.

BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. 2005. “La cerámica
común del yacimiento de la plaza del Rei (siglos VI-VII): aportación
al estudio de la cerámica tardoantigua de Barcelona
(España)”, I Congrés Internacional sobre Ceràmiques Comunes,
de Cuina i Àmfores de l’Antiguitat Tardana a la Mediterrània,
Universitat de Barcelona, 2002, pp. 137-150.

BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. 2005. “Les mesures de
Barcelona: tipologia i evolució (segles XIV-XVII)”, Arqueologia
Medieval, núm. 1, ACRAM, Barcelona, pp. 72-83.

BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. 2005. “Les élites locales
et la formation du centre de pouvoir à Barcelone. Un exemple
de continuité (IVe-XIIIe siècle)”, Les Cahiers de Saint-Michel
de Cuixa, XXXVI, Perpinyà, pp. 151-168.

BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. 2005. “La Cetaria de
Barcino. Una factoría de salazón del siglo III d.C. en el yacimiento
de la plaza del Rei de Barcelona”, III Congreso
Internacional de Estudios Históricos. El Mediterráneo: La cultura
del mar y de la sal. Santa Pola (Alacant), 25-29 octubre
2004, pp. 187-193.

BONNET, Ch.; BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. 2005.
“Arqueología y arquitectura en los siglos VI y VII en Barcelona.
El grupo episcopal”, Acta Antiqua Complutensia, núm. 5.
pp. 155-180.

BONNET, Ch.; BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. 2005.
“Nouveau regard sur le Groupe Episcopal de Barcelone”,
Seminari di Archeologia Cristiana. 2003-2004. Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana, Rivista di Archeologia
Cristiana, anno LXXX, Roma, pp. 137-158.

CARRERAS, C.; BERNI, P. 2005. “Late roman amphorae in the
city of Barcino (Barcelone)”, I Congrés Internacional sobre
Ceràmiques Comunes, de Cuina i Àmfores de l’Antiguitat
Tardana a la Mediterrània, Universitat de Barcelona, 2002, pp.
165-178.

JÁRREGA, R. 2005. “Los contextos cerámicos tardoantiguos
del grupo episcopal de Barcino”, Acta Antiqua Complutensia,
núm. 5. pp. 231-252.

JÁRREGA, R. 2005. “Ánforas tardorromanas halladas en las
recientes excavaciones estratigráficas efectuadas en el subsuelo
de la plaza del Rei”, I Congrés Internacional sobre
Ceràmiques Comunes, de Cuina i Àmfores de l’Antiguitat
Tardana a la Mediterrània, Universitat de Barcelona, 2002,
pp. 150-164.

MIRÓ, C.; CABRAL, V. 2005. “SIGBARQ : Un SIG pour la gestion
et recherche du Patrimoine archéologique du Barcelona
(Catalogne)”. Temps et espaces de l’homme en société: analyses
et modèles spatiaux en archéologie. Actes des XXVe
Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire
d’Antibes, 2004, pp. 209-212.

VILA I CARABASA, J. M. 2005. “Política municipal sobre la producció
de ceràmica i l’organització corporativa dels terrissers
a Barcelona, segles XIV-XVI”, Arqueologia Medieval, núm. 1,
ACRAM, Barcelona, pp. 104-126.

ANY 2006


BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. 2006. “El urbanismo
romano y tardoantiguo de Barcino (Barcelona): una aportación
a la topografía de la colonia”, Catàleg de l’exposició Civilización.
Un viaje a las ciudades de la España Antigua, Alcalá
de Henares, 3 d’octubre de 2006 a 7 de gener de 2007.

HERNÁNDEZ GASCH, J. 2006. “El castellum de Barcino, espai
públic monumentalitzat en el segle I dC: les excavacions de
Regomir 6”, Tribuna d’Arqueologia (2004), pp. 245-270.

MIRÓ, C.; CABRAL. V. 2006. “SIGBARQ, un sistema d’informació
geogràfica per a la gestió i la recerca del patrimoni arqueològic
de Barcelona”, Jornadas La aplicación de los SIG en la
Arqueología

[inici]
MHCB / / www.museuhistoria.bcn.cat / T. 93 256 21 00 / inici / disseny web
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat