Information and activities The city, life's stage Archaeological methods Archaeology in Barcelona Lived histories
object game xxi
bulletin
Of the archaeology I want to know
publications
CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH
ARCHAEOLOGICAL METHODS
- Introduction
- Analogy
- Space and time
- Analytical procedures applied to archaeology
MULTIMEDIA
- Interactive of a burial
 
 
MÈTODES DE L’ARQUEOLOGIA: L’espai i el temps

L’arqueologia tracta de reconstruir la dinàmica de la vida en el passat a partir de la informació continguda en les restes materials que troba.

Per comprendre com es va instal•lar un grup humà determinat i quines activitats desenvolupava en cada indret és capital analitzar la distribució de tots els objectes en l’espai, així com les agrupacions i associacions de les peces entre sí i amb les estructures del seu entorn.

En les excavacions arqueològiques, per tant, es dibuixen en planta les restes d’edificacions i es registra acuradament la distribució dels objectes trobats.

Alhora s’elaboren estratigrafies, representacions gràfiques de seccions del terreny on es dibuixen les capes o estrats de terres i les estructures.

La planta il•lustra un moment determinat del jaciment, mentre que l’estratigrafia mostra la forma en què s’ha anat formant en el temps, de manera que ajuda a ordenar cronològicament els fets observats en excavació.

Per això els objectes arqueològics estudiats en el seu context estratigràfic i planimètric forneixen a l’arqueòleg molta més informació que els estudiats aïlladament.

MHCB / / www.museuhistoria.bcn.cat / T. 93 256 21 00 / inici / disseny web
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat